Algemene
voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
  1. At Studio Friday: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de naam Stationery & Gift Breewijd 42, 86802 CK te Sneek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67828957
  2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met At Studio Friday een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. Overeenkomst: iedere tussen de koper en At Studio Friday tot stand gekomen overeenkomst, waarbij At Studio Friday zich heeft verbonden tot de levering van producten tegen de tussen partijen overeengekomen prijs.
  5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen At Studio Friday en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van At Studio Friday en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake indien de bestelling middels het bestelproces op de website wordt geplaatst.